ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΜΠΝΤΟΥΛΡΑΖΑΚ ΑΜΠΝΤΟΥΛΛΑ


Τηλ.: 210 7277365
Ε-mail: aabdulla@ppp.uoa.gr
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ΤΜΗΜΑ: Φ.Π.Ψ (Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) .

ΣΠΟΥΔΕΣ

· 1972-1977: Πτυχίο Φυσικής: University of Bagdad, College of Science, Physics Department.
· 1982-1987: Διδακτορικό στη Φυσική: University of Sofia, Faculty of Physics, Department of Solid State Physics

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

· 1977-1979: Καθηγητής Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ιράκ.
· 1992-2003: Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Τμήμα Φυσικής , Ε.Κ.Π.Α.
· 2003-2005: Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
· 2005-2014: Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

· Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 59/Α/14-3-2007)
Ολοκλήρωσε επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SQL / PLSQL Ημερομηίες διεξαγωγής : 19/11/2007 - 23/11/2007

· Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 03/04/2012 (Αριθ.Πρωτ.4054)Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 325 Πρακολούθησε επιτυχώς από 17 Ιουνίου 2013 έως 23 Ιουνίου 2014 το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ)

ΓΛΩΣΣΕΣ:

· Ιταλικά, Βουλγάρικα, Αγγλικά, Αραβικά.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


· A. M. Abdula, M. I. Baleva, M. H. Maksimov and M. S. Sendova, Thermoreflectance Study: PbSe Energy Band Structure J. Phys. D: Appl. Phys. 19, 177 (1986).

· A. M. Abdula, M. I. Baleva, M. H. Maksimov Thermoreflectance study. II. Inter-band transitions in Pb1-xCdxSe alloys , (1986) J. Phys. D: Appl. Phys. 19 1779

· A. Abdula, M. Baleva, E. Dancheva and M. Maksimov Thermoreflectance study of Pb1-xGexTe in the cubic and rhombohedral phases (1987) J. Phys. C: Solid State Phys. 20 743

· P. Varotsos, N. Sarlis, K. Eftaxias, M. Lazaridou, N. Bogris, J. Makris, A. Abdulla and P. Kapiris, Prediction of the 6.6 Grevena-Kozani earthquake of May 13, 1995, Physics and Chemistry of the Earth (A), 24, 2, 115-121, 1999.

· P. Varotsos, N. Sarlis, N. Bogris, J. Makris, P. Kapiris, and A. Abdulla, A comment on the DV/L-criterion for the identification of Seismic Electric Signals, in Atmospheric and Ionospheric Electromagnetic Phenomena Associated with Earthquakes”, edited by M. Hayakawa, pp. 1-45. Terra Scientific Publishing Company (TERRAPUB), Tokyo, 1999, pp.1-45.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

· P. Varotsos, N. Bogris, J. Makris, M. Kefalas, K. Eftaxias, M. Lazaridou, A. Abdullah, 1997,International Association f Seismology and Physics of the Earth’s Interior, 29th General Assembly, Thessaloniki Greece.

· P. Varotsos, V.Hadjicontis, K. Eftaxias, M. Lazaridou, M. Mavromatou, J. Makris, N. Bogris and A. Abdulla. 1996 “Short term earthquake prediction measurements in Greece at sites sensitive to observation of Seismic Electric Signals(SESs)”, in “Seismic Risk in the European Union,(Volume I), Proceedings of the review meetings held in Brussels on 2-3 and 23-24 May 1996”.(Eds A. Ghazi and M. Yeroyanni), Directorate General for Science Research and Development of European Commission. Environment and Climate Programme, Climate and Natural hazards, Brussels, Belgium, 1 pp.1-25.

· Balasis G., Bogris N., Abdulla A. and Eftaxias K.,Preliminary Results from an MT-Survey around Ioannina area, NW Greece. Recent Aspects of Electromagnetic Variations Related with Earthquakes, Tokyo, Japan, 1999.