Αρχική σελίδα » Conatus

Το Conatus - Περιοδικό Φιλοσοφίας ιδρύθηκε το 2015 και εκδίδεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

Το Conatus - Περιοδικό Φιλοσοφίας είναι διεθνές εξαμηνιαίο δίγλωσσο (ελληνικό-αγγλικό) επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης και εκδίδεται τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα, μεταφράσεις φιλοσοφικών δοκιμίων στην ελληνική, βιβλιοπαρουσιάσεις, συνεντεύξεις κ.α.  

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο Conatus αποκτούν DOI (ψηφιακό αναγνωριστικό αντικειμένου), χάρη στο οποίο καταλογογραφούνται σε διεθνείς έγκριτες βάσεις επιστημονικών άρθρων. Τα κείμενα υπόκεινται σε ανώνυμη αξιολόγηση από την επιστημονική επιτροπή του περιοδικού, και σε ήπια γλωσσική επιμέλεια από την αντίστοιχη συντακτική. 

Η υποβολή των κειμένων (άρθρων, μεταφράσεων, συνεντεύξεων, βιβλιοκρισιών) από τον Νοέμβριο του 2017 θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής του περιοδικού: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/Conatus. Για την υποβολή του κειμένου απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή του χρήστη και η δημιουργία προφίλ. Ο συγγραφέας δεν επιβαρύνεται με απολύτως κανένα απολύτως κόστος. Οι υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης (απόδοση DOI, abstracting, indexing, φιλοξενία) και γλωσσικής επιμέλειας παρέχονται δωρεάν από το ΕΚΤ-ePublishing και τo Conatus αντίστοιχα. Οι συγγραφείς θα πρέπει, επίσης, να συμβουλεύονται την ανηρτημένη προσκλήση υποβολής κειμένων στην οποία αναγράφεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για κάθε τεύχος.

Για περισσότερες πληροφορίες και αρχείο τευχών δείτε https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/Conatus.